werken_wichelroede
www.BioGeometry.org


Close this page when you have read it

If you arrived at this page from outside the www.biogeometry.org website: go to the home page.

Als U van buiten de www.biogeometry.org website op deze pagina kwam: ga naar de home page
Käthe BachlerThis book is a translation of the book "Erfahrungen einer Rutengängerin - Geobiologische Einflüsse auf den Menschen".

Dit boek biedt algemene en praktische informatie met betrekking tot de werking van verschillende soorten straling in onze leefomgeving. Bekent zijn de zgn. 'aardstralen' boven ondergrondse wateraders. Dergelijke stralingen op de slaapplaats, de werkplek of in de woonomgeving hebben vaak een schadelijke werking op de gezondheid van de mens. Zij kunnen het weerstandsvermogen van de mens verzwakken, het goed funktioneren op het werk, de school of in de woning verminderen en hem op den duur ziek maken. In sommige gevallen spreekt men dan van 'bodemallergie' d.w.z. een sterke gevoeligheid voor bodem-invloeden. Dit boek bevat een grote hoeveelheid empirisch onderzoeksmateriaal, dat door de schrijfster gedurende vele tientallen jaren werd verzameld. Het wordt ondersteund door talrijke wetenschappelijke onderzoeken en experimenten uit vele delen van de wereld. Het is van het grootste belang dat deze tak van wetenschappelijk onderzoek bij een breder publiek de serieuze aandacht krijgt die zij verdient.

Door haar jarenlange werkzaamheid als lerares heeft de schrijfster van dit boek, Käthe Bachler, steeds als het haar vak betrof, maar vooral op het sociale vlak zich zeer sterk geëngageerd. Ze heeft zich altijd zeer ingespannen de haar toevertrouwde schoolkinderen maar ook alle mensen in haar omgeving te helpen. Daarbij zocht ze steeds naar middelen en methoden om moeilijkheden uit de weg te ruimen, pijn te verlichten en probeerde ze waar mogelijk te helpen. Dat is wellicht ook de reden dat deze sensibele, maar ook mathematisch-natuurwetenschappelijk geschoolde vrouw in de radiësthesie - de leer van het pendelen en de wichelroedekunde - een tot nu toe onbekend gebleven werk- en onderzoeksterrein ontdekte, waardoor menigeen kon worden geholpen.

Op dit gebied heeft ze jaren onderzoek en praktisch werk verricht. Het belangrijkste doel van haar werk was te ontdekken in hoeverre het mislukken op school door geopathische stoorvelden kan worden veroorzaakt. Ze kreeg daarbij, zoals bij elke pioniersarbeid het geval is, de spotters en lachers, maar ook geïnteresseerde leraren, artsen en psychologen op haar hand. Maar bovenal vond ze dankbare ouders en kinderen die ze had geholpen aan haar zijde.

Door een onderzoeksopdracht van het Pedagogisch Instituut van Salzburg kreeg ze de mogelijkheid haar werk te intensiveren en door het verrichten van feitenonderzoek naar het verband tussen geopathische stoorvelden en slechte leerprestaties bij schoolkinderen wist ze enige helderheid te brengen in een zaak die de slechte reputatie van charlatanerie heeft.

Thans beschikken we over de resultaten van dit werk. Ook sceptici zouden het boek moeten lezen; ze zullen dan wellicht toch tot het inzicht komen dat geopathische invloeden wel degelijk bestaan, en dat menig mens kan worden geholpen als die invloeden worden uitgeschakeld. Juist leerlingen zouden dan tot betere leerprestaties in staat zijn. Het werk is daarom zo waardevol, omdat een groot aantal praktijkgevallen wordt beschreven en door middel van tekeningen wordt weergegeven. Door deze empirische methode te kiezen, winnen haar beweringen aan geloofwaardigheid.